Adatvédelem

A WWW.NAMIBUDAPEST.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

TOC \O “1-1″ \F \T “HEADING 9,2,PART HEADINGS,3″ \* CAPS \* MERGEFORMAT

1. Preambulum, A Szabályzat Célja Pageref _Toc397681244 \H 1

2. A Szabályzat Értelmezése, Meghatározások Pageref _Toc397681245 \H 1

3. Az Adatkezelő Neve És Elérhetőségei Pageref _Toc397681246 \H 3

4. Az Adatkezelés Célja, A Kezelt Adatok Köre Pageref _Toc397681247 \H 3

5. Az Adatkezelés Jogalapja És Időtartama Pageref _Toc397681248 \H 5

6. Hozzáférés A Kezelt Adatokhoz, Adatfeldolgozás És Adattovábbítás Pageref _Toc397681249 \H 6

7. Adatbiztonság Pageref _Toc397681250 \H 6

8. A Felhasználó Jogai És Kötelezettségei Pageref _Toc397681251 \H 6

9. Jogorvoslat Pageref _Toc397681252 \H 7

10. A Szabályzat Módosítása, Értelmezése, Hatálybalépése

Pageref _Toc397681253 \H 8

PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Dia 2003 Ékszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1052 Budapest, Haris köz 3.; Cégjegyzékszám: Cg.01-09-715375; Adószám: 13030746-2-41.; a továbbiakban: „Társaság”) érdekelt abban, hogy az általa forgalmazott ajándéktárgyak (a továbbiakban: „Termék”) a felhasználók a lehető legszélesebb körben megismerjék és megvásárolják a www.namibudapest.hu honlapon keresztül, továbbá abban; a Szolgáltató ezen elkötelezettségéből kiindulva létrehozta a www.namibudapest.hu weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”).

Jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Honlap adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. A Honlap a Társaság tulajdonában, illetve üzemeltetésében áll. A Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy

a Honlaphoz kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges,

a Honlapon a Társaság által forgalmazott Termékek elektronikus úton történő népszerűsítéséhez szükséges, valamint

a Honlapon keresztül történő a Társaság által forgalmazott Termékek megvásárlásához szükséges

személyes és esetlegesen különleges adatok kezelése a hatályos magyar adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történjen.

A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden felhasználó számára – tekintet nélkül a felhasználó nemére, nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyen az, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Társaság, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.

A felhasználó a Honlap használatával kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A SZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSE, MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Szabályzatot a magyar nyelv szabályai szerint, a magyar polgári jog általános jogelveinek érvényesülését szem előtt tartva kell értelmezni. A Szabályzat értelmezésekor a nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – a Szabályzatban való első előfordulási helyen meghatározott jelentéssel bírnak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban, amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik a jelen Szabályzatban kisbetűvel használt fogalmak jelentése a következő:

adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül a Társaságnak az adatokon végzett bármely művelete vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás

az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; törlés helyett a Társaság zárolja az adatot, ha az adat végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit; a zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes vagy a különleges adat törlését kizárta;

érintett/felhasználó

a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat a Honlap használatával igénybe vevő, a Honlapot használó bármely személy, illetőleg bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

gazdasági reklám

olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul;

harmadik személy

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, a Társasággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás

az érintett kívánságának, akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

különleges adat

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

nyilvánosságra hozatal

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

személyazonosító adat

az érintett családi és utóneve, a leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

tiltakozás

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Amennyiben a szövegből más nem következik:

jelen Szabályzatban bármely jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály időközbeni esetleges módosított, kiterjesztett, egységes szerkezetbe foglalt formáját is magában foglalja;

jelen Szabályzatban a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak a Szabályzat szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe;

jelen Szabályzatban személyre történő valamennyi hivatkozás bármilyen személyre, társaságra, társulásra, kormányzatra, államra vagy állami intézményre, illetve hatóságra való hivatkozást jelent;

jelen Szabályzat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja a rosszhiszemű vagy csalárd nyilatkozatért vagy eljárásért való felelősséget vagy jogorvoslatot.

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A Társaság, mint adatkezelő neve: a Dia 2003 Ékszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő székhelye: 1052 Budapest, Haris köz 3.

Az adatkezelő levelezési (posta)címe: 1052 Budapest, Haris köz 3.

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-715375

Az adatkezelő adószáma: 13030746-2-41.

Az adatkezelő e-mail címe: hellowearenami@gmail.com Az érintett tudomásul veszi, hogy a Társaság a fent megjelölt email címre kizárólag az adatkezelésével, illetve a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

A Társaság a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag (i) a Társaság és felhasználók közötti kapcsolattartás; (ii) a Társaság – elektronikus kereskedelmi – szolgáltatásainak hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása; (iii) a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködése; (iv) felvilágosítás adása; (v) működési problémák elhárítása; (vi) hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése; (vii) statisztikai célú adatgyűjtés; (viii) kutatási célzatú információszerzés érdekében tárolja.

A Társaság, mint adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat, az alábbi adatkezelési célokból kezelheti:

az érintett vezetéknevét és keresztnevét (jogi személy esetén cégnevét), lakóhelyének címét (jogi személy esetén székhelyét), szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, amely adatok kezelésének célja az, hogy (i) a Társaság a Honlapon keresztül hatékonyan, biztonságosan és személyre szabott formában nyújthasson a Felhasználóknak elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, illetőleg a Felhasználó által megrendelt Termékeket a Társaság eljutathassa a Felhasználóhoz; (ii) biztosítsa a kapcsolatot az érintett és a Társaság között többek között hírlevél üzenetek, sms és email üzenetek és reklámüzenetek küldése révén.

A Társaság tájékoztatja a felhasználót, a Honlappal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, a Honlap használata során különleges adatok kezelésére nem kerül sor.

Az érintett önkéntes döntése az, hogy a Szabályzat REF _Ref397678487 \r \h 4.2. pontjába foglalt személyes adatokat a Társaság részére megadja-e vagy sem, azonban a fenti 4.2. (a) pontban meghatározott személyes adatok rögzítése nélkül a Termékek a Társaságtól történő megrendelése nem lehetséges. A termékek megrendelése során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név (cégnév), e-mail cím, lakóhely (székhely) címe , szállítási cím, telefonszám. Amennyiben a Termék megrendelésekor harmadik személy adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helytálló, igaz voltáért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről és mobiltelefonszámról kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

A szolgáltatások használata során a Társaság esetlegesen más személyes adatok rögzítését is kérheti az érintettől azzal, hogy köteles valamennyi adatkérés előtt megjelölni az adatkezelés célját. Minden esetben a személyes adatok rögzítése önkéntes, annak elmaradása nem érinti a Honlap használatát.

A Társaság az érintett által megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ezen személyes adatokat a Társaság az érintett kérésére haladéktalanul, de egkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli.

A Társaság a fentieken túlmenően nem kezel semmilyen személyes vagy különleges adatot törvényi felhatalmazás alapján. Amennyiben a Társaság törvény valamely rendelkezése alapján kezel az érintettről személyes vagy különleges adatot, akkor ezen adatkezelési művelet végrehajtása előtt az adatkezelés céljáról és időtartamáról – törvényi hivatkozás megjelölésével – megfelelően tájékoztatja az érintettet. A Társaság valamennyi személyes adat kérése előtt megfelelően tájékoztatja az érintettet arról, hogy a szóban forgó adat megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul, avagy kötelező és törvényi felhatalmazáson alapul.

Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság személyes adatait anonimizálva, az érintettel való kapcsolatba hozhatóságától megfosztva, statisztikai célra használhatja. A Társaság vállalja, hogy ezen adatokat a statisztikai feldolgozásukat követően az egyes érintettekkel nem lehet újra kapcsolatba hozni.

A felhasználó tudomásul veszi azt, hogy biztonsági adategyeztetés céljából a Társaság a megadott személyes adatokat ellenőrizheti, a felhasználó személyazonosító igazolványának másolatát bekérheti a személyes adatok valódiságának ellenőrzése céljából, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett a felhasználó e-mail útján scannelve vagy postai úton küldhet meg a Társaság részére. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat a Társaság a védett informatikai rendszerében ideiglenesen tárolja, a felhasználó által megküldött fénymásolatokat a biztonsági adategyeztetés lezárultával a Társaság megsemmisíti. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés céljáról és további feltételeiről Társaság, az adatok bekérésekor külön tájékoztatást nyújt a felhasználó részére. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy a szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot. A Társaság a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Társaság a Honlap működéséről, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, illetőleg a Szolgáltatásokkal összefüggésben meghatározott gyakorisággal a felhasználónak hírlevelet, sms és email üzeneteket, geolokalizációs üzeneteket, valamint marketing célú- és reklámüzeneteket küldhet. A felhasználó a fentiek szerinti üzenetek Társaság általi megküldésének lehetőségéhez a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A felhasználó jogosult a Honlap használata során bármikor – a Honlap megfelelő ikonjára kattintva – a fenti hozzájárulását bármikor visszavonni.

A Honlap látogatóinak számítógépét a Társaság által alkalmazott rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Honlapon minden tartalom megtekinthető legyen, a felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén, amelyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a felhasználó a Társaságtól nem kap további értesítést. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével a Társaság célja az, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél, marketing célú – és reklámüzenet küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Honlap felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap marketing célokra felhasználjon cookie-kat (remarketing), melyek segítségével a Honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket tud a Társaság eljuttatni az interneten keresztül. A Felhasználó a Google hirdetési beállítási oldalán a fenti cookie-k használatát letilthatja.

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a felhasználók nem, csak a Társaság fér hozzá. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A Társaság általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

A Termék megrendelése során megadott személyes adatok kezelése jelen szabályzat elfogadásával kezdődik és a személyes adatok kezelésének Felhasználó általi megvonásáig tart. Felhasználó a személyes adatok törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az hellowearenami@gmail.com email címen keresztül. A kérelem beérkezését követően a Társaság a felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 5 (öt) munkanap. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adatokat elsődlegesen a Társaság, illetve a Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak a Szabályzatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

A Társaság informatikai rendszerének üzemeltetése körében a Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, rendszergazda) vehet igénybe.

A Társaság jogosult a felhasználók személyes adatainak alvállalkozói részére történő továbbítására. A Társaság partnerei kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, akik kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint a Szabályzat betartásával kezelni.

ADATBIZTONSÁG

A Társaság a személyes adatokat a Netmask Interactive Kft., 1131 Budapest, Nővér u. 110. szám alatt található szerveren tárolja. A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról.

A Társaság minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. A Társaság informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi (1) a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult; (2) a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát.

A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A felhasználó jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett – a Szabályzat REF _Ref410726640 \r \h 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tájékoztatást kérhet a Társaságtól személyes adatai kezeléséről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

Adathelyesbítéshez való jog

Az érintett – a Szabályzat REF _Ref410726655 \r \h 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 (öt) munkanapon belül az adatokat helyesbíti, és erről az érintettet értesíti.

A személyes adatok törléséhez való jog

Az érintett – a Szabályzat REF _Ref410726671 \r \h 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben az érintett és a Társaság között nincs semmilyen jogi vita és a Társaságnak sincs törvényi kötelezettsége a személyes adatok további tárolására, akkor a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli az érintett valamennyi személyes adatát. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Társaság a szükséges időtartamig megőrzi.

Az adatok zárolásának joga

Az érintett – a Szabályzat REF _Ref410726690 \r \h 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti, hogy törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Tiltakozás joga

Az érintett – a Szabályzat REF _Ref410726699 \r \h 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Társaság jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett nem ért egyet a Társaság döntésével, akkor az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – az Infotv. alapján bírósághoz fordulhat.

Az érintett kötelezettségei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Az érintett köteles a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni, illetve – amennyiben valamely adat megváltozik – a személyes adatokat helyesbíteni vagy a Társaságtól azok helyesbítését kérni.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon érintettet, aki bármely más személy adatával visszaél.

Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során nem oszthat meg olyan tartalmat, nem küldhet olyan üzenetet, amely

mások becsületét, méltóságát sérti;

valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy vélt tartozása miatt mást szidalmaz;

valamely szolgáltatást, gazdasági társaságot alaptalanul, rosszindulatúan vagy lejárató, hitelrontó szándékkal szidalmaz.

Ezen személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli, és felszólítja az érintettet arra, hogy tartsa meg a fenti követelményeket. Amennyiben az érintett a figyelmeztetést követően újra, a fenti előírásokba ütköző magatartást tanúsít, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje őt.

JOGORVOSLAT

Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Társaság adatkezelése megsértette a Szabályzatot vagy a hatályos törvényi rendelkezéseket, akkor az érintett az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

Az érintett a Szabályzat 8. pontjában szabályozott jogok megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az érintett döntése alapján – az érintett lakhelye, illetve Társaság székhelye szerinti törvényszék az illetékes.

A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, ÉRTELMEZÉSE, HATÁLYBALÉPÉSE

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot – az érintettek elektronikus levélben történő értesítése mellett – egyoldalúan módosítsa. Az érintett a Honlap a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Szabályzatot.

A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzat valamennyi módosítása meg fog felelni a módosításkor hatályos törvények adatvédelmi rendelkezéseinek.

A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzatot az értelmezés időpontjában hatályos törvényekkel összhangban kell értelmezni. Amennyiben a Szabályzat és a hatályos törvények között eltérés van, a hatályos törvények az irányadóak.

Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja 2015. március 1.